Kategorier
Kontorsliv

Detta har arbetsgivare skyldighet att förse sin personal med

Alla arbetsgivare har skyldigheter för sin personal att ha rätt arbetsmiljö. Som arbetsgivare har man långtgående skyldigheter att förse sin personal med en bra och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen innehåller en hel del bestämmelser som lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Förutom det uppenbara att det är en arbetsgivare som erbjuder arbete inom ett riskfyllt område, ska ansvara för arbetstagarnas skyddsmiljö och utrustning, ska arbetsgivaren även förse arbetstagarna med en hälsosam arbetsmiljö. Enligt lagen ska alltså en arbetsgivare se till att:

1. Förebygga olyckor

2. Eliminera risker för ohälsa

3. Förse med riktiga redskap, skyddsutrustning etc

4. Kontrollera arbetsmiljön

5. Ansvar för företagshälsovård

6. Skyldighet att tala om risker etc

7. Ge arbetstagare möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön och anpassa sin miljö efter den egna förmågan och eventuell handikapp

8. Arbetet ska kunna utföras i en sund och säker miljö

Detta säger lagen om arbetsmiljön

Enligt Arbetsmiljölagen 4 paragraf har arbetsgivare skyldighet att:

”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande ”

Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med ljus, värme och syrerik luft så att inte arbetet påverkas negativt, så att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Och skulle det i finnas sådana moment i arbetet som riskerar personalen säkerhet och hälsa, måste de få all tänkbar skyddsutrustning för att klara av de ändrade förhållandena. Det är sådant som arbetsgivaren ska ta ansvar för. Inte arbetstagaren.

Alltfler vill avsäga sig ansvaret för sina arbetare

Med tiden har vi sett alltfler fall där arbetsgivaren inte tar det ansvar som de enligt lagen egentligen har. Många gånger beror det på att arbetsgivare istället blir uppdragsgivare, som ger i sin tur någon underleverantör i uppdrag att förse med personal. Detta kan gå i flera led, tills ingen till sist har något ansvar för den som faktiskt utför arbetet. På alltför många platser ser man arbetsgivare som struntar i eller fuskar med säkerhetsföreskrifter och som sänder upp sin personal att arbeta på tak, på höga byggnader utan varken hjälm, säkerhetslina eller en fullgod lift. Ibland saknas även byggnadsställningar för renoveringar av tak. Då arbetsgivarna har blivit uppdragsgivare, som i sin tur köper tjänsten av någon underleverantör som i sin tur anlitar en annan underleverantör, har hela arbetsgivaransvaret fallit bort. Den som drabbas av detta är arbetstagaren som nästan helt saknar rättigheter.

Våga sticka ut och ta ansvar!

Det är därför viktigt att den som faktiskt har ett arbetsgivaransvar tar det som man ska och ser över vilken miljö man erbjuder sina uppdragstagare. Någon måste ta ansvar för det som händer. Det är därför vi här poängterar vikten av ett ansvar för dem som arbetar. Märker man som arbetsgivare att man inte har tänkt i dessa banor, bör man se över de arbetsuppgifter som man ger vidare och i så fall anpassa dem efter föreskrifterna. Trots att man ger något annat företag uppdraget att utföra en tjänst, har man som uppdragsgivare ansvaret att den som utför tjänsten är skyddad enligt dessa föreskrifter. Man kan inte avsäga sig det ansvaret.