Kategorier
Kontorsliv

Detta har arbetsgivare skyldighet att förse sin personal med

Alla arbetsgivare har skyldigheter för sin personal att ha rätt arbetsmiljö. Som arbetsgivare har man långtgående skyldigheter att förse sin personal med en bra och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen innehåller en hel del bestämmelser som lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Förutom det uppenbara att det är en arbetsgivare som erbjuder arbete inom ett riskfyllt område, ska ansvara för arbetstagarnas skyddsmiljö och utrustning, ska arbetsgivaren även förse arbetstagarna med en hälsosam arbetsmiljö. Enligt lagen ska alltså en arbetsgivare se till att:

1. Förebygga olyckor

2. Eliminera risker för ohälsa

3. Förse med riktiga redskap, skyddsutrustning etc

4. Kontrollera arbetsmiljön

5. Ansvar för företagshälsovård

6. Skyldighet att tala om risker etc

7. Ge arbetstagare möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön och anpassa sin miljö efter den egna förmågan och eventuell handikapp

8. Arbetet ska kunna utföras i en sund och säker miljö

Detta säger lagen om arbetsmiljön

Enligt Arbetsmiljölagen 4 paragraf har arbetsgivare skyldighet att:

”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande ”

Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med ljus, värme och syrerik luft så att inte arbetet påverkas negativt, så att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Och skulle det i finnas sådana moment i arbetet som riskerar personalen säkerhet och hälsa, måste de få all tänkbar skyddsutrustning för att klara av de ändrade förhållandena. Det är sådant som arbetsgivaren ska ta ansvar för. Inte arbetstagaren.

Alltfler vill avsäga sig ansvaret för sina arbetare

Med tiden har vi sett alltfler fall där arbetsgivaren inte tar det ansvar som de enligt lagen egentligen har. Många gånger beror det på att arbetsgivare istället blir uppdragsgivare, som ger i sin tur någon underleverantör i uppdrag att förse med personal. Detta kan gå i flera led, tills ingen till sist har något ansvar för den som faktiskt utför arbetet. På alltför många platser ser man arbetsgivare som struntar i eller fuskar med säkerhetsföreskrifter och som sänder upp sin personal att arbeta på tak, på höga byggnader utan varken hjälm, säkerhetslina eller en fullgod lift. Ibland saknas även byggnadsställningar för renoveringar av tak. Då arbetsgivarna har blivit uppdragsgivare, som i sin tur köper tjänsten av någon underleverantör som i sin tur anlitar en annan underleverantör, har hela arbetsgivaransvaret fallit bort. Den som drabbas av detta är arbetstagaren som nästan helt saknar rättigheter.

Våga sticka ut och ta ansvar!

Det är därför viktigt att den som faktiskt har ett arbetsgivaransvar tar det som man ska och ser över vilken miljö man erbjuder sina uppdragstagare. Någon måste ta ansvar för det som händer. Det är därför vi här poängterar vikten av ett ansvar för dem som arbetar. Märker man som arbetsgivare att man inte har tänkt i dessa banor, bör man se över de arbetsuppgifter som man ger vidare och i så fall anpassa dem efter föreskrifterna. Trots att man ger något annat företag uppdraget att utföra en tjänst, har man som uppdragsgivare ansvaret att den som utför tjänsten är skyddad enligt dessa föreskrifter. Man kan inte avsäga sig det ansvaret.

Kategorier
Hyresvärd Kontorsliv Kontorslokaler

Anlita någon som tar hand om underhållet

Hyr man ut, eller själv hyr ett kontor i ett fastighetslandskap är det viktigt och bra om man kan få anlita en fastighetsförvaltare som sköter om allt som har med själva fastigheten att göra. Äger man fastighet är det bra om de delar av huset som inte är uthyrt blir det. Då är det en hel del administration som måste skötas om angående uthyrning, renovering av lokaler och att debitera hyresgäster. Då kommer det också an på fastighetsförvaltaren att ansvara för städning och skötsel av kontor och lokaler.

Få fler tjänster ur ett och samma företag

Då är det bra om man ska anlita en fastighetsförvaltning att även kunna få fler tjänster från ett och samma företag. Får man ett förvaltningsföretag att ta hand om städning av lokalerna, kan man kanske även få samma företag att ta hand om allt som har med soptömning och återvinning att göra. Kanske man kan få förvaltning av administrativa tjänster också. Då kanske de kan ta hand om allt; städning, skötsel och reparationer av lokalerna, en receptionist som svarar i telefon och vidarebefordrar samtal, vattnet blommor, sköter om skrivare, IT och kaffekokning, och varför inte någon annan ur samma firma som tar hand om den ekonomiska bokföringen för varje företag som hyr in sig i kontoret? Många små egenföretagare skulle mer än gärna vilja slippa att bokföra och få koncentrera sig på det som är det egna företagets verksamhet.

Det finns sådana företag i Stockholm som erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Då kan de åta sig små och större kunder och erbjuder då allt från praktiskt städning, renovering och reparationer till ekonomisk bokföring, medlemsregister, fakturering, planering av styrelsemöten, ta hand om deklarationer och mycket mer.

Som fastighetsägare krävs att ansvara för underhåll och skötsel

Ibland kan det vara bra att kunna vända sig till en och samma förvaltning när det kommer till den egna fastigheten. Då kan man som ägare ägna sig åt annat, som till exempel fastighetsförvärv. Att äga fastigheter idag är bland det mest lönsamma som kan tänkas då värdet på fastigheterna endast lär stiga med tiden. Naturligtvis krävs det underhåll av lokalerna, och att det finns lösningar på allt; sanitet, vatten, värme, ventilationer och att fastigheten underhålls. Men det är inga stora utgifter jämfört med inkomster man får från hyrorna. När det kommer till fastighetsförvaltning gäller det att visa hyresgäster att man tar hand om dem och är en ansvarsfull hyresvärd. Ryktet går snabbt om vilka som är bra och juste och vilka som är dåliga hyresvärdar. Åtminstone fungerar det så i Stockholm, och vi antar det är på samma sätt i andra storstäder som i Göteborg och Malmö.

Kategorier
Kontorsliv

Inomhusluften avgörande för produktiviteten

Alla som har arbetat på kontor, vet att inomhusluften är avgörande för att man ska kunna prestera som bäst. Naturligtvis är inte enbart syremängden i luften det enda som avgör om man trivs. Det ska till många fler faktorer som ska vara uppfyllda, ergonomisk arbetsutrustning; bra vagnar, skaft och städredskap för dem som arbetar med städning, ergonomiska kontorsstolar för dem som arbetar på kontor. Höj- och sänkbara skrivbord för alla som arbetar med kontorsuppgifter.

Förutom ergonomiska redskap bör medarbetarna få en bra inomhusmiljö. Inte för stark sol på vårar och somrar. En gassande sol kan få vem som helst att bara vilja lägga sig ner och sova i stället för att arbeta. Ett för kallt rum på vintern får medarbetarna att frysa och inte kunna tänka på annat än kylan. Ett svenskt lagom varmt, lagom ljus kontor är alltså bäst.

Se till att medarbetarna för syre

Alla som har vistats i ett slutet rum vet hur det känns när syret i rummet tar slut. Gör ingenting åt saken, är det det enda alla i rummet kan tänka på; att syret tar slut och att få nytt syre för att orka med nästa uppgift. Att ordna med ett bra inflöde av fräsch luft är viktigt för arbetsgivaren och den som har ansvar för medarbetarna. Det är så pass viktigt att det är lagstiftat om att regelbundna kontroller av ventileringen sker som mest, vart tredje år, som minst, vart sjätte år. Har man däremot installerat en riktigt effektiv ventilering med en FTX-ventil, behövs endast en enda kontroll och den görs vid installation. En FTX- ventil är en fläktventil med värmeåtervinning. Den ser alltså till att den dåliga luften sugs ut, och att ny fräsch luft kommer in. Värmen tas till vara vid suget ut, och luften som kommer in, värms upp.

Vad är det då en OVK-besiktningsman ska göra?

En sådan ska kontrollera att ventilen inte innehåller några föroreningar som kan spridas i resten av byggnaden. Att alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga och att den fungerar som den är avsedd att göra. Om den inte fungerar som den ska, bör besiktningsmannen (eller -kvinnan) kontrollera att det finns åtgärder för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat.

Det protokoll som OVK-besiktningsmannen gör sänds till kommunen. Kontrollanten ska sända in ett protokoll att besiktningen är genomförd och datum, resultat och datum för nästa kontroll. Sedan är det fastighetsägarens ansvar att se till att det förverkligats och uppföljs. På det sättet utövar OVK-besiktningarna via kommunen en utkrävning av ansvaret hos ägaren att tillgodose kvaliteten på inomhusluften. Läs mer om OVK besiktningar på: https://www.ovkbesiktning.nu.

Kategorier
Kontorsliv Okategoriserade

Dessa egenskaper ska en VD ha

När man ska rekryter en företagsledare och VD för sitt företag vad ska man leta efter? Vilka egenskaper är riktiga? Och vad är det som skiljer en framgångsrik VD, från som inte är det? Vad avgör vem som är bra och får företaget att gå framåt eller inte? Ett företag blir sällan bättre än sin VD, eller hur? Att han eller hon är viktig kan men se den tid och de resurser som läggs på att hitta rätt person för jobbet.

Fackförbundets Ledarnas månadstidning har listat de fem viktigaste egenskaperna som en VD bör ha

1. En VD ska ha en vision

Det första de listar är att företagsledaren bör ha en tydlig målsättning för företaget, han eller hon bör ha en tydlig vision av vart företaget ska. Han eller hon ska kunna kommunicera den visionen till sina medarbetare och den strategi som hen har. En VD ska inte bara bry sig om att själv vinna pengar eller fördelar, utan bör ha hela företagets bästa för sina ögon. Har hen inte det, kommer de andra heller inte att ha det.

2. En VD ska ge rätt förutsättningar för jobbet

Det andra som en ledare bör besitta är förmågan att förse företaget med rätta resurser. Ska personalen kunna arbeta, bör de ha rätt förutsättningar och möjligheter att kunna göra sitt arbete. Utan redskap står personalen still. Det fattar vem som helst. Det samma gäller personal. Har du en målare, som ska bygga ett hus, behöver han eller hon en elektriker som kan leda elen rätt, och så vidare.

3. En VD skapar rätt stämning

En VD bör sätta den rätta stämningen i företaget. Kommer VD halvsovande till företaget, lär även personalen förbli halvsovande. Är däremot VD:n en person med stor mängd energi, smittar den energin över på resten av personalen. Det är företagsledaren som präglar stämningen på företaget. Den personen bör fråga sig vilken storts stämning han eller hon vill att företaget har. Ska de andra känna sig betydelselösa, eller betydelsefulla? Ska de känna sig pessimistiska eller optimistiska om sin möjligheter att arbeta och förändra?

4. En VD ska ha koll

Till sist bör en VD har kontroll över framgångar och resultat. En VD som inte vet om personalen lyckas eller misslyckas, vet heller inte vilka bland personalen som han eller hon ska ta till vara, som är betydelsefull för företaget och som tillför viktiga resurser för företaget. De andra på företaget bör också få veta hur det går och vad som fungerar eller inte fungerar. Vet de inte det är det omöjligt för dem att ändra på det som inte fungerar och förbättra arbetet.

Spå när du ska rekrytera en VD, bör du kunna urskilja vilka som har dessa värdefulla egenskaper, och vilka du bör sålla bort. Tycker du det är svårt kan du alltid anlita någon som har den kunskapen och vet hur man gör en chefsrekrytering.

Kategorier
Kontorsliv

Konsekvenser av dålig ventilation

Att ha en god ventilation är viktigt i alla lokaler. Inte bara i hemmet, utan även på arbetsplatsen. Det gäller också helt vanliga kontor, och inte bara arbetsplatser där man hanterar farliga ämnen. Om ventilationen är dålig kan de boendes eller de anställdas hälsa påverkas negativt på lång sikt.

Ibland kommer symptomen smygande under lång tid, men om det är illa finns en risk att dessa effekter blir påtagliga och omedelbart märkbara. Den som upplever problem med ventilationen bör kontakta en ventilationsfirma för att få problemet åtgärdat så fort det är möjligt.

Ventilation på olika typer av arbetsplatser

Som nämnt i inledningen är ventilation på arbetsplatsen viktigt – precis som det är i hemmet. Hälsovådliga ämnen i luften är särskilt vanligt förekommande på många arbetsplatser där industriell verksamhet förekommer. Det här är ämnen som en vanlig bostadsrättsägare i t.ex. Stockholm inte stöter på i hemmet, och kan orsaka mer skada än de kemikalier som normalt finns i bostäder.

Det finns gränsvärden för ungefär 400 ämnen. Om halterna av dessa ämnen blir så höga att de överskrider gränsvärdet, finns en påtaglig risk för negativa effekter på hälsan. Det är främst i industriell verksamhet som det här är ett problem. Om det här problemet förekommer kanske det inte räcker med att anlita en ventilationsfirma – då krävs grundläggande förändringar i produktionsrutinerna.

Skolor och kontor

I dessa typer av verksamheter kommer föroreningarna i inomhusluften framförallt från byggnadsmaterial och människorna själva. Jämfört med gränsvärdena (som nämns ovan), är halterna av föroreningar ofta mycket låga. Men så är dock inte alltid fallet. I Stockholm, Göteborg och i andra i städer i landet har det kommit fram information om att ventilationen varit bristfällig. I sådana lägen har ofta en ventilationsfirma ringts in för att åtgärda problemen. Det här är särskilt allvarligt när det är skolor det handlar om.

I skolan såväl som jobbet kan det påverka hur bra man presterar. Unken luft kan leda till att man känner sig tröttare och att man får svårare att koncentrera sig. Det här kan vara besvärligt för alla som vistas i lokalerna, men är särskilt jobbigt för dem som har allergi eller astma. Luftföroreningarna påverkar än mer då och kan på sikt förvärra hälsotillståndet.

Den som har en lokal med unken luft – oavsett om den ligger i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad – bör inte vänta med att ringa en ventilationsfirma. Är det just i en storstad som Stockholm eller Göteborg har man ofta många firmor att välja mellan, och kan säkerligen hitta någon som kan komma med kort varsel.

 

Kategorier
Kontorsinredning Kontorsliv

Motorstyrda markiser förenklar kontorslivet

På kontorsbyggnader med stora fönster eller fönsterpartier i söderläge är markiser eller rulljalusier oumbärliga. Detta för att man ska kunna arbeta obesvärat utan reflexer på datorskärmar och utan att det ska bli outhärdligt varmt i lokalerna.

Även om det skulle finnas luftkonditionering så kan man spara stora mängder energi med hjälp av rätt solskydd till lokalerna. Viktigt är givetvis att välja kvalitetsprodukter då ett kontor ställer helt andra krav än ett privat hem. Det blir ett högre slitage eftersom markiserna används dagligen och av fler människor.

Motorstyrning istället för handvev

I en kontorsbyggnad där ett flertal markiser måste fällas ut och in dagligen är motorstyrning ett mycket användbart hjälpmedel. Att kunna trycka på en knapp istället för att behöva veva varje markis in och ut för hand spar både tid och muskelkraft. Det handlar om en marginell extrakostnad när man köper markiserna och denna kommer sparas in snabbt då ingen i personalen måste lägga arbetstid på att sköta markiserna.

Automatisering för att skydda markiserna

En annan utmärkt funktion att investera i är automatiserad styrning av markiserna. Exempelvis så är det praktiskt att markiserna får en timer så som fäller in dem vid arbetsdagens slut. Så skyddas de mot väder och vind under de timmar då de inte används.

Solsensorer som fäller ut markiserna när solen ligger på mot en viss vägg är också smart. Regn- och vindsensorer ger också extra skydd om vädret skulle slå om snabbt. Markiserna tar hand om sig själva så att ingen i personalen behöver fundera över saken.

Hör av dig till en bra markisfirma så berättar de mer om alla de olika alternativ som finns på marknaden idag.

Kategorier
Kontorsliv Kontorsstädning

Effektivare kontorsstädning med rätt städmaskin

Städmaskin - polera golv

Att hålla rent och snyggt på kontoret är viktigt för att dina anställda ska trivas och må bra. Detsamma gäller förstås när du får besök. Dammråttor i hörnen gör ingen glad och ser knappast professionellt ut. Nej, snyggt och rent ska det vara.

Om du har aningen större lokaler är det tungt för dem som städar att göra allt för hand. Det är heller inte effektivt att använda dammsugare och skurmoppar för att få rent golvytorna. Här behöver du professionella verktyg som effektiviserar arbetet.

Skaffa en professionell städmaskin

Lösningen är att skaffa en professionell städmaskin som gör jobbet. Vilken sorts maskin du ska välja beror på hur stor lokal det handlar om, hur den är möblerad och vilken slags golv du har.

Det finns mängder av modeller att välja mellan. Till att börja med finns det modeller där man går bakom och styr eller sådana där man sitter ovanpå maskinen och kör. För de flesta kontor räcker det med modeller där man går bakom. Det är mest för större industrier och butikslokaler som åkmaskiner kommer i fråga.

En städmaskin kan till en början kännas lite överdriven då det säkert fungerar OK med handstädning, men det kommer utan tvivel att löna sig då tiden det tar att städa kan mer än halveras om du väljer en riktigt bra städmaskin.

Rätt maskin för golvet

Nästa faktor att väga in är det golvmaterial som finns i lokalen. Har ni trägolv, vinyl eller liknande slätt material kan man gärna välja en maskin som både dammsuger/sopar och skurar – en så kallad kombimaskin.

Har ni mattor på golvet brukar en maskin med inbyggd dammsugare vara bästa alternativet. Man kan möjligen hyra in en mattvätt med jämna mellanrum för att rengöra golvet mer på djupet, men det lönar sig sällan att investera i den typen av maskin själv.

Viktigast av allt är i vilket fall som helst att du väljer en maskin som har kapacitet nog för ditt kontor. Olika maskiner klarar av olika stora golvytor på en viss tid.

En bra leverantör för professionella städmaskiner där du kan välja om du vill köpa eller hyra utrustningen hittar du här. Ta kontakt med dem så hjälper de dig att välja rätt maskin för just dina lokaler. Service och reservdelar hjälper de också till med vid behov.

Kategorier
Kontorsliv

Bemanningsföretag – hur är det?

Det blir allt vanligare att man erbjuds ett jobb via ett bemanningsföretag. Känner du inte någon som är anställd via ett, kanske du funderar på att kontakta ett själv. När det kommer till bemanningsföretag finns det både för- och nackdelar för arbetstagaren. Om fördelarna väger över nackdelarna är upp till var och en att avgöra, men klart är att det är en effektiv väg in på arbetsmarknaden för grupper som annars har det svårare att få jobb.

Lönen

Hur lönen ser ut beror på. Förutom att det givetvis beror på vilken bransch du arbetar i, kan det skilja sig något från bemanningsföretag till bemanningsföretag. Vanligt hos seriösa aktörer är dock att du får ett genomsnitt av lönen på arbetsplatsen dit du hyrs in.

Sedan påverkar såklart faktorer som gäller på den övriga arbetsmarknaden. Bor du i till exempel Stockholm eller annan storstad tenderar lönerna att vara lite högre. Att lönerna är lite högre i Stockholm än i mindre städer har dock inget med just bemanningsföretagen att göra, utan det är en tendens som syns över hela arbetsmarknaden.

Arbetsvillkoren

Arbetsvillkoren är något som skiljer sig åt från bransch till bransch och från bemanningsföretag till bemanningsföretag. En del arbetstagare berättar om svårigheter att planera vardagen och stark trötthet efter att inte våga tacka nej till jobb som erbjudits. Som anställd på bemanningsföretag kan det hända att man påverkas negativt av att arbetet inte är lika stabilt.

Å andra sidan finns det många som säger att det har funkat utmärkt för dem. Sannolikt beror det just på vilken typ av bransch det är, vilket bemanningsföretag det är och vilken arbetsplats man hamnar på. Det har fungerat bra för många, men om man upplever att något inte står rätt till bör man kontakta facket eller någon annan man kan vända sig till. I Stockholm, där många bemanningsföretag och företag finns, är det mer sannolikt att stöta på mer oseriösa aktörer till följd av det stora utbudet.

Att hitta jobb

Många upplever att det är enklare att hitta ett jobb om man går via ett bemanningsföretag. Särskilt lätt är det troligtvis i Stockholm, där mer jobb finns överlag. Dock blir det sannolikt även mindre svårigheter att hitta jobb även på mindre orter om man går genom ett bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag har kontakter med många olika aktörer i området. Genom att du får bemanningsföretaget som kontakt har du bra möjligheter att hitta arbete inom en snar framtid.

Om du vill läsa mer om bemanningsföretag kan du läsa här.

Kategorier
Kontorsliv

Bättre kontroll med hjälp av redovisningsbyrå

Det finns många duktiga entreprenörer i exempelvis Uppsala. Drivna företagare som är skickliga på hålla i sin idé och ta sin verksamhet framåt steg för steg. Många är också visionära och vågar tänka stort redan från början. Tyvärr kan visionerna och de goda idéerna dö på vägen. När vardagen blir för tung och grå. Många som är nyföretagare försöker fixa hela kakan själv. De tror att de måste klara allt på egen hand för att ha koll på sitt företag. Men det som verkligen kan ge en verksamhet en skjuts framåt är att hålla i det man själv tycker är roligt och sen lägga ut de tråkiga bitarna. Ja riktigt så enkelt är det kanske inte, men i stora drag nära sanningen.

En företagare kan inte lägga för mycket tid och kraft på administration. Företagarens viktigaste roll är krasst att hitta sätt att dra in pengarna – att förvalta dem och redovisa dem – det är kan man alltid ta hjälp med. Så du som har ett mindre företag i stan se till att anlita en redovisningsbyrå i Uppsala.

Lönar det sig att anlita redovisningsbyrå?

En revisor ser med en professionell blick på företagarnas ekonomi. Revisorn är en kunnig och ofta erfaren person som hjälper många företag i det här landet. Det är just den professionella blick du som kund betalar för. Redovisningsbyrån kostar. Självklart men det är troligen pengar du har igen rätt snart för byrån kan hjälpa dig att redovisa rätt redan från början.
Du slipper lägga dyrbar tid på att räkna, fylla i blanketter, skicka iväg dem, inse att du gjort fel och sen börja om från början. Den tid du betalar till en revisionsbyrå är i slutändan knappast mer än vad du själv skulle ha lagt. Kom ihåg att på den tid du själv ägnar åt pappersarbete är tid som du inte drar in pengar på. Bäst är kanske att du anlitar en revisor och medan den personen kollar din redovisning är du ute och jobbar in pengarna som revisorn kostar. Då har alltså alla gjort det som de är bäst på. Du i ditt företag och revisorn i sin redovisningsbyrå.

Älskar du att möta kunder?

Du som till exempel älskar att möta kunder och är serviceinriktad gör säkert ett mycket bättre jobb i den rollen än som amatörrevisor. Men många mindre företagare är rädda för att anlita en byrå, de tänker att de är för små. Känner du igen dig? Tänk då tvärtom. Ett stort aktiebolag har såklart en egen administration, det är snare du som verkligen behöver hjälp.

Kategorier
Kontorsliv

Härliga mackor till morgonmötet – beställ företagsfrukost från en cateringfirma

företagsfrukost

Många företag väljer att inleda veckan med ett morgonmöte. På måndagsmorgonen kan det vara skönt att mjukstarta med ett informellt möte där man går genom förra veckans aktiviteter för att sedan gemensamt lägga upp veckan som kommer. Lägg till lite gott kaffe och några goda smörgåsar så har du en perfekt start på veckan. En liten detalj som gör arbetsmiljön trevligare och som hjälper till att höja arbetsmoralen över hela arbetsplatsen.
För att slippa ta hand om inhandling och tillagning av frukostsmörgåsarna kan det vara en bra idé att anlita en cateringfirma. De har ofta speciella frukosterbjudanden och brukar även vara flexibla när det kommer till att skräddarsy lösningar för just ditt företag.

Goda förberedelser

Innan du tar kontakt med cateringfirman gällande företagsfrukost kan det vara bra om du har en klar bild av vilken typ av tjänst som du är intresserad av. Hur många smörgåsar gäller det? Hur ofta vill du ha dem levererade? Vilken typ av pålägg är du intresserad av? Ju tydligare bild du har innan du tar kontakt, desto lättare blir det att hitta en tjänst som passar dig perfekt.

Bra att tänka på

När det kommer till att anlita en cateringfirma finns det några saker som det är bra att tänka på.

-Ofta finns det en nedre gräns på antal enheter som man kan beställa. Det kan röra sig om ett minimum på 15 smörgåsar exempelvis till en frukost.

-Ta reda på om det finns några allergier bland personalen. Detta går ofta att lösa men det är viktigt att informera cateringfirman i ett tidigt skede om någon exempelvis skulle vara nötallergiker.

-Kolla upp om någon eller några i personalen är vegetarianer/veganer. Ett alternativ kan i så fall vara att köra helvegetariskt för hela personalstyrkan.

-Bestäm en tid när du vill ha smörgåsarna levererade!

-Tänk på om det krävs bestick och porslin! Har ni inte detta på plats kan många cateringfirmor hjälpa till även med detta.